Како постати члан


П Р А В И Л Н И К
   О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО

УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулише се рад Комисије за пријем чланова (у даљем тексту: Комисија), поступак пријема чланова у Удружење и утврђују услови за пријем у чланство Удружења.

II – KОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ ЧЛАНОВА                                                     

Члан 2.

Комисија је радно тело Скупштине Удружења.

Комисија броји пет чланова. Чланови Комисије бирају председавајућег Комисије.

Чланове Комисије предлажу секције Удружења и Председништво Удружења, по једног.

Скупштина Удружења потврђује избор чланова Комисије.

Мандат свих чланова Комисије траје две године.

Члан 3.

Комисија заседа, разматра захтеве и доноси одлуке о пријему ако њеном састанку присуствује више од половине чланова.

Ако састанку Комисије не присуствује председавајући, а постоје услови за одржавање, између присутних чланова бира се председавајући за тај састанак.

 Члан 4.

У свом раду Комисија одговара Скупштини и Председништву Удружења и дужна је да најмање једанпут годишње истима поднесе извештај о раду.

III – ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 5.

Члан Удружења може постати филмски уметник, држављанин Србије, који има стално пребивалиште на територији Србије и који:

–          пише филмска сценарија,

–          режира филмове,

–          снима филмове,

–          компонује музику за филмове,

–          ствара филмску сценографију,

–          ствара филмске костиме,

–          ствара анимирани филм.

Члан 6.

Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.

За почасне чланове Удружења могу се бирати истакнути филмски уметници, културни и јавни радници из земље и иностранства, који својом уметничком, културном и јавном делатношћу унапређују филмску уметност и доприносе филмском стваралаштву у земљи и иностранству.

Почасне чланове Удружења бира Скупштина Удружења на предлог Комисије или Председништва Удружења. На поступак њиховог пријема не односе се одредбе члана 5. овог Правилника, као ни остале одредбе везане за поступак пријема редовних чланова Удружења.

IV – ПОСТУПАК ПРИЈЕМА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА                                       

Члан 7.

Пријем у чланство Удружења врши Комисија и Председништво Удружења на основу Статута Удружења, овог Правилника и писменог захтева лица које жели да ступи у чланство Удружења.

Захтев за пријем у чланство мора да садржи основне биографске податке подносиоца, као и исцрпну радну биографију и филмографију.

Уз захтев за пријем морају се доставити и докази да су испуњени услови за поједине филмске професије и звања, предвиђени овим Правилником.

Комисија свој закључак и одлуку доставља Председништву Удружења и лицу које је поднело захтев за пријем у чланство.

Члан 8.

Председништво Удружења на основу закључка и одлуке Комисије доноси коначну одлуку о пријему у чланство Удружења при чему га закључак и одлука Комисије не обавезују.

Одлуку о пријему у чланство Удружења или о одбијању захтева Председништво доставља лицу које је поднело захтев за учлањење.

Лице коме је одбијен захтев за учлањење одлуком Председништва Удружења има право жалбе Скупштини Удружења.

Жалба се доставља Председништву Удружења у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Одлука Скупштине Удружења је коначна.

Члан 9.

У току рада Комисија може затражити мишљење о подносиоцу захтева за учлањење и од одговарајуће секције Удружења.

Секције су дужне да на основу упућености у уметничку делатност подносиоца захтева за учлањење доставе своје мишљење Комисији  у року од 30 дана по подношењу њеног захтева.

Мишљење секције помаже Комисији у доношењу закључка и одлуке, али је не обавезује.

Члан 10.

Пријем у чланство Удружења врши се два пута годишње и то:

–          током месеца априла и

–          током месеца октобра.

Захтеви за пријем у чланство Удружења са потребном документацијом подноси се Комисији преко Стручне службе Удружења најкасније до 01. марта, односно 01. октобра у току године. Уколико захтеви стигну након ових рокова они ће бити разматрани у првом следећем периоду пријема у чланство и подносилац захтева није обавезан да га поново доставља Комисији.

Непотпуни захтеви се не узимају у разматрање.

V – УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Члан 11.

Поред општих услова за пријем у чланство Удружења, предвиђених Статутом Удружења и овим Правилником, подносилац захтева мора испуњавати следеће услове за поједине филмске професије и звања:

 

1) Писац сценарија играног филма

а)  завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет  истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б)  успешно написана два сценарија за дугометражне игране филмове по којима су снимљени филмови. 

2) Режисер дугометражног играног филма

а)  завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет истог усмерења  или нека друга висока школа друштвеног смера,

б)  успешно режирана два дугометражна играна филма на основу властите књиге снимања.

3) Режисер документарног филма

а)  завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет  истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б)  успешно режирано четири документарних филмова у укупној дужини не мањој од 60 минута или два дугометражна документарна филма.     

4) Композитор филмске музике

а)  завршен Факултет музичке уметности или неки други факултет или школа истог усмерења,

б)  успешно компонована и у филму искоришћена музика за два дугометражна играна филма или четири краткометражних документарних филмова.

5) Главни сниматељ слике

а)  завршен Факултет драмских уметности – група за филмску камеру

или неки други факултет или школа истог усмерења,

б)  успешно снимљена два дугометражна играна филма у својству главног сниматеља слике

6) Сниматељ документарног филма

а)  завршен Факултет драмских уметности – група за филмску камеру или неки други факултет или школа истог усмерења,

б)  успешно самостално снимљених укупно четири краткометражних

документарних  или кратких играних филмова, односно два дугометражна документарна филма, у својству сниматеља.

7) Филмски сценограф

а)  завршен Факултет примењених уметности – одсек сценографије,

Архитектонски факултет, Факултет ликовних уметности или нека

друга висока школа истог усмерења и одсека,

б)  успешан рад у производњи два дугометражна играна филма у својству

самосталног сценографа.

8) Филмски костимограф

а)   завршен Факултет примењених уметности – одсек костима, Факултет

ликовних уметности или нека друга висока школа истог усмерења и

одсека,

б)    успешно учешће у производњи два дугометражна играна филма у

својству самосталног костимографа.

9) Режисер анимираног филма

а)  завршен Факултет драмских уметности, Факултет ликовних

уметности, Факултет примењених уметности или друга висока школа

истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б)  успешна реализација три анимирана филма у укупном трајању од 20

минута или више мини-анимираних филмова у укупном трајању од

20 минута у својству редитеља филма.

10) Главни аниматор

а)  завршена висока школа,

б)  успешан рад на пословима главног цртача у најмање четири

анимирана филма у укупном трајању од најмање 30 минута

или у више мини-анимираних филмова у укупном трајању

од 30 минута.

Члан 12.

Подносилац захтева за учлањење у Удружење дужан је да уз захтев, као доказ о испуњеним условима  приложи и:

а)  диплому или уверење о завршеној школи предвиђеној овим Правилником,

б)  доказ о уметничком раду на пословима у филмској производњи

предвиђеним oвим Правилником, до подношења захтева.

Уколико је подносилац захтева стекао одговарајуће образовање ван Србије, дужан је да приложи нострификовану диплому те школе од Министарства зa образовање и културу Србије.

Члан 13.

Комисија може донети одлуку да узме у разматрање и захтев за учлањење подносиоца  који не испуњава све услове из члана 11. овог Правилника. Ово се, пре свега, односи на истакнуте филмске уметнике који су током дугогодишње филмске делатности остварили дела високе уметничке вредности.

Члан 14.

Комисија доноси своју одлуку на основу поднете докуменатације, мишљења одговарајуће секције Удружења,  увидом у  уметнички рад и дело подносиоца захтева, гледањем његових филмова и прегледом другог материјала.

Уколико утврди потребу гледања филмова или прегледа другог материјала у циљу упознавања уметничког стваралаштва подносиоца захтева за учлањење у Удружење, Комисија може захтевати од подносиоца захтева да обезбеди пројекцију филмова, односно достави на увид тражене материјале. Уколико Комисија нема других могућности све трошкове око пројекције филмова и достављања материјала на увид сноси подносилац захтева.

Ако подносилац захтева у року од 15 дана од тражења Комисије истој не омогући гледање филмова, односно увид у материјал сматра се да његов захтев није потпун, па се не узима у разматрање.

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Председништва Удружења, а одлуке Председништва донете на основу њега правоснажне су од дана усвајања Правилника од стране Скупштине Удружења.

Комисија састављена од делегата секција Удружења и председавајућег, у смислу члана 2. овог Правилника, оснива се одлуком Председништва Удружења, а њене одлуке  су правоснажне од дана потврде избора њених чланова од стране Скупштине Удружења.

Члан 16.

Измене и допуне овог Правилника може доносити Скупштина Удружења на предлог комисије, Председништва Удружења, појединих секција Удружења и чланова Удружења.

За тумачење појединих одредби Правилника надлежно је Председништво Удружења.

У Београду,                                                                       Председник Удружења,

30.06.2005. год.                                                                 Жарко Драгојевић

Translate »