Самостални статус филмских уметника

На основу Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Службени гласник РС бр. 9/17) И Статута Удружења филмских уметника Србије – репрезентативног удружења у култури, Председништво УФУС-а на састанку одржаном 20.03.2018. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА КОЈИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО БАВИ ФИЛМСКОМ ДЕЛАТНОШЋУ ЗА ПОДРУЧЈЕ КУЛТУРЕ – ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И АУДИОВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА

Translate »