Како постати члан

П Р А В И Л Н И К

О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
репрезентативног удружења у култури

 

I – ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 1.

Члан Удружења филмских уметника Србије (у даљем тексту УФУС) може постати сваки грађанин Србије који се професионално и активно бави филмским стваралаштвом, који:
o пише филмска сценарија,
o режира филмове,
o снима филмове,
o компонује музику за филмове,
o ствара филмску сценографију,
o ствара филмске костиме,
o ствара анимирани филм
и испуњава услове утврђене посебним условима овог Правилника и Статута Удружења.

Члан 2.

Члан Удружења може бити и страни држављанин који стално или привремено борави и ради у Србији, уколико испуњава све услове прописане овим Законом о удружењима и Статутом Удружења, као и посебне критеријуме и мерила утврђене овим Правилником.

Члан 3.

Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.

За почасне чланове Удружења могу се бирати истакнути филмски уметници, културни и јавни радници из земље и иностранства, који својом уметничком, културном и јавном делатношћу унапређују филмску уметност и доприносе филмском стваралаштву у земљи и иностранству.

Почасне чланове Удружења бира Скупштина Удружења на предлог Комисије или Председништва Удружења. На поступак њиховог пријема не односе се одредбе члана 1. овог Правилника, као ни остале одредбе везане за поступак пријема редовних чланова Удружења.

Члан 4.

Коначну одлуку о пријему нових чланова у Удружење доноси Председништво УФУС-а.

Члан 5.

Кандидат који није примљен у чланство има право жалбе коју подноси Председништву, у року од три дана од дана пријема саопштења.

II – КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ ЧЛАНОВА

Члан 6.

Комисија за пријем чланова је радно тело Скупштине Удружења.

Комисија броји пет чланова. Чланови Комисије бирају председавајућег Комисије.

Чланове Комисије предлажу секције Удружења и Председништво Удружења, по једног.

Скупштина Удружења потврђује избор чланова Комисије.

Мандат свих чланова Комисије траје три године.

Члан 7.

Комисија заседа, разматра захтеве и доноси одлуке о пријему ако њеном састанку присуствује више од половине чланова.

Ако састанку Комисије не присуствује председавајући, а постоје услови за одржавање, између присутних чланова бира се председавајући за тај састанак.

Члан 8.

У свом раду Комисија одговара Скупштини и Председништву Удружења и дужна је да најмање једанпут годишње истима поднесе извештај о раду.

III – ПОСТУПАК ПРИЈЕМА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

Члан 9.

Пријем у чланство Удружења врши Комисија и Председништво Удружења на основу Статута Удружења, овог Правилника и писменог захтева лица које жели да ступи у чланство Удружења.

Захтев за пријем у чланство мора да садржи основне биографске податке подносиоца, као и исцрпну радну биографију и филмографију, са назнаком за коју секцију-струку конкурише.

Уз захтев за пријем морају се доставити и докази да су испуњени услови за поједине филмске професије и звања, предвиђени овим Правилником.

Захтеви за пријем у чланство Удружења се примају сваког радног дана током календарске године, закључно са 30-тим децембром.

Непотпуни захтеви не узимају се у разматрање.

Комисија свој закључак и одлуку доставља Председништву Удружења и лицу које је поднело захтев за пријем у чланство.

Члан 10.

Председништво Удружења на основу закључка и одлуке Комисије доноси коначну одлуку о пријему у чланство Удружења при чему га закључак и одлука Комисије не обавезују.

Одлуку о пријему у чланство Удружења или о одбијању захтева Председништво доставља лицу које је поднело захтев за учлањење.

Лице коме је одбијен захтев за учлањење одлуком Председништва Удружења има право жалбе Скупштини Удружења.

Жалба се доставља Председништву Удружења у року од три дана од дана пријема саопштења.

Одлука Скупштине Удружења је коначна.

Члан 11.

У току рада Комисија може затражити мишљење о подносиоцу захтева за учлањење и од одговарајуће секције Удружења.

Секције су дужне да на основу упућености у уметничку делатност подносиоца захтева за учлањење доставе своје мишљење Комисији у року од 30 дана по подношењу њеног захтева.

Мишљење секције помаже Комисији у доношењу закључка и одлуке, али је не обавезује.

IV – ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА

Члан 12.

Поред општих услова за пријем у чланство Удружења, предвиђених Статутом Удружења и овим Правилником, подносилац захтева мора испуњавати следеће услове за поједине филмске професије и звања:

1. Писац сценарија играног филма

а) завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б) успешно написана два сценарија за дугометражне игране филмове по којима су снимљени филмови, у професионалној продукцији (или један са изузетним успехом)

2. Писац сценарија документарног односно кратког играног филма

а) завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б) успешно написана четири сценарија за документарне филмове у укупној дужини не мањој од 60 минута, или за два дугометражна документарна филма, или за четири краткометражна играна филма по којима су снимљени филмови, у професионалној продукцији.

3. Редитељ дугометражног играног филма

а) завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б) успешно режирана два дугометражна играна филма на основу властите књиге снимања, или један са изузетним успехом, у професионалној продукцији.

4. Редитељ документарног односно кратког играног филма

а) завршен Факултет драмских уметности или неки други факултет истог усмерења или нека друга висока школа друштвеног смера,

б) успешно режирана четири документарна филма у укупној дужини не мањој од 60 минута, или два дугометражна документарна филма, или четири краткометражна играна филма, у професионалној продукцији.

5. Композитор филмске музике

а) завршен Факултет музичке уметности или неки други факултет или школа истог усмерења,

б) успешно компонована и у филму искоришћена музика за два дугометражна играна филма, или четири краткометражна документарна филма, или четири краткометражна играна филма.

6. Главни сниматељ слике

а) завршен Факултет драмских уметности – група за филмску камеру или неки други факултет или школа сличног усмерења,

б) успешно снимљена два дугометражна играна филма у својству главног сниматеља слике, односно један с изузетним успехом, у професионалној продукцији.

7. Сниматељ документарног односно кратког играног филма

а) завршен Факултет драмских уметности – група за филмску камеру или неки други факултет или школа сличног усмерења,

б) успешно, самостално снимљена четири краткометражна документарна филма у укупној дужини не мањој од 60 минута, или два дугометражна документарна филма, или четири краткометражна играна филма, у својству сниматеља, у професионалној продукцији.

8. Филмски сценограф

а) завршен Факултет примењених уметности – одсек сценографије,
Архитектонски факултет, Факултет ликовних уметности или нека
друга висока школа истог усмерења и одсека,

б) успешан рад у производњи два дугометражна играна филма или четири краткометражна играна филма у својству самосталног сценографа, у професионалној продукцији.
9. Филмски костимограф

а) завршен Факултет примењених уметности – одсек костима, Факултет
ликовних уметности или нека друга висока школа истог усмерења и одсека,

б) успешно учешће у производњи два дугометражна играна филма или четири краткометражна играна филма у својству самосталног костимографа, у професионалној продукцији.

10. Редитељ анимираног филма

а) завршена одговарајућа висока школа уметничког усмерења,

б) успешна реализација дугометражног анимираног филма или три краткометражна анимирана филма, у професионалној продукцији.

11. Главни цртач

а) завршена одговарајућа висока школа уметничког усмерења,

б) остварени рад на пословима главног цртача дугометражног анимираног филма или три краткометражна анимирана филма, у професионалној продукцији.

12. Главни аниматор

а) завршена одговарајућа висока школа уметничког усмерења,

б) остварени рад на пословима главног аниматора дугометражног анимираног филма или три краткометражна анимирана филма, у професионалној продукцији.

13. Сниматељ анимираног филма

а) завршена одговарајућа висока школа уметничког усмерења,

б) остварени сниматељски рад на пословима снимања дугометражног анимираног филма или три краткометражна анимирана филма, у професионалној продукцији.

За све категорије не узимају се у обзир рекламни, студентски филмови и спотови.

Члан 13.

Подносилац захтева за учлањење у Удружење дужан је да уз захтев, као доказ о испуњеним условима приложи и:

а) диплому или уверење о завршеној школи предвиђеној овим Правилником,

б) доказ о уметничком раду на пословима у филмској производњи предвиђеним oвим Правилником, до подношења захтева.

Уколико је подносилац захтева стекао одговарајуће образовање ван Србије, дужан је да приложи нострификовану диплому те школе од стране надлежног министарства.

Члан 14.

Комисија може донети одлуку да узме у разматрање и захтев за учлањење подносиоца који не испуњава све услове из члана 12. овог Правилника. Ово се, пре свега, односи на истакнуте филмске уметнике који су током дугогодишње филмске делатности остварили дела високе уметничке вредности.

Члан 15.

Комисија доноси своју одлуку на основу поднете докуменатације, мишљења одговарајуће секције Удружења, увидом у уметнички рад и дело подносиоца захтева, гледањем његових филмова и прегледом другог материјала.

Уколико утврди потребу гледања филмова или прегледа другог материјала у циљу упознавања уметничког стваралаштва подносиоца захтева за учлањење у Удружење, Комисија може захтевати од подносиоца захтева да обезбеди пројекцију филмова, односно достави на увид тражене материјале. Уколико Комисија нема других могућности све трошкове око пројекције филмова и достављања материјала на увид сноси подносилац захтева.

Ако подносилац захтева у року од 15 дана од тражења Комисије истој не омогући гледање филмова, односно увид у материјал сматра се да његов захтев није потпун, па се не узима у разматрање.

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Председништва Удружења, а одлуке Председништва донете на основу њега правоснажне су од дана усвајања Правилника од стране Скупштине Удружења.

Комисија састављена од делегата секција Удружења и председавајућег, у смислу члана 6. овог Правилника, оснива се одлуком Председништва Удружења, а њене одлуке су правоснажне од дана потврде избора њених чланова од стране Скупштине Удружења.

Члан 17.

Измене и допуне овог Правилника може доносити Скупштина Удружења на предлог комисије, Председништва Удружења, појединих секција Удружења и чланова Удружења.

За тумачење појединих одредби Правилника надлежно је Председништво Удружења.

 

Удружење филмских уметника Србије
репрезентативно удружење у култури

Милан Кнежевић, председник

Translate »