Чланови

Извод из Статута УФУС-а

VI – ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 9.

Удружење чине његови чланови.

Члан Удружења може бити свако лице које се професионално бави филмском уметношћу, уколико испуњава следеће кумулативне критеријуме и мерила:

1. да је држављанин Србије или страни држављанин са боравком у Србији и радном дозволом;

2. да пише филмска сценарија, режира филмове, снима филмска дела, компонује музику за филмове, ствара филмску сценографију, костимографију или анимира филм;

3. да се својом професионалном филмском делатношћу јавно потврдио;

4. да прихвата циљеве Удружења и Статут;

5. да је поднео одговарајућу пријаву за учлањење у Удружење и доказе о испуњавању свих кумулативних услова.

Члан 10.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на предлог Комисије за пријем у чланство Удружења и о томе обавештава подносиоца пријаве у року од 15 дана од дана доношења одлуке о пријему у чланство.

Против одлуке о пријему у чланство незадовољни подносилац пријаве за пријем у чланство може да уложи приговор Скупштини Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке Председништва. Одлука Скупштине је коначна.

Поступак и услови за пријем у чланство Удружења регулишу се посебним Правилником о пријему у чланство.

Почасни чланови Удружења

Члан 11.

Скупштина Удружења може доделити статус почасног члана заслужнoм појединцу, домаћeм или странoм држављанину, који je својим активностима даo изузетан допринос филмској уметности или Удружењу.
Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 12.

Члан Удружења има право да:

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2. да учествује у раду матичних секција и свих других радних тела и облика деловања Удружења;
3. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
4. да бира и буде биран у све органе Удружења;
5. остварује, у колективном саставу заштите и остваривања ауторских и сродних права, путем Удружења и у складу с одредбама овог Статута, других општих аката Удружења, те позитивног законодавства, своја ауторска и сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
6. да у уметничком раду и решавању питања свога друштвеног статуса користи помоћ Удружења;
7. да учествује у доношењу планова, програма и свих других одлука од заједничког интереса;
8. да буде обавештен о раду Удружења и извршавању утврђених задатака Удружења;
9. да учествује у избору представника у органима Удружења и свим другим телима у кинематографији Србије у којима Удружење бира представнике;
10. даје предлоге и мишљење о раду органа Удружења;
11. да остварује контролу рада органа Удружења и носилаца задужења и да учествује у доношењу одлука о располагању средствима и имовином Удружења.

Члан је дужан да:

1. својом уметничком и другом друштвеном делатношћу доприносе остваривању циљева и задатака Удружења;
2. се придржава одредаба овога Статута, других аката, ставова и закључака Удружења;
3. учествује у раду секција и других радних тела Удружења;
4. плати уписнину, редовно плаћа чланарину и све друге доприносе и финансијска давања које одреди Скупштина Удружења;
5. да се придржава одредаба које Удружење споразумно закључи са другим учесницима у кинематографији Србије или државним органима;
6. да извршава опште задатке чланова Удружења, а посебно да испуњава обавезе које прихвати избором у органе Удружења или избором за представника Удружења.

Придружени чланови Удружења

Члан 13.

Придружени чланови Удружења могу постати филмски редитељи, сценаристи и сниматељи који нису редовни чланови, те особе које припадају струкама које су сродне струкама филмских редитеља, сценариста и сниматеља, а које јесу или могу бити носиоци ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима.

Придруженим чланом Удружења може се постати само због остваривања ауторских и сродних права у колективном саставу.

Примање у придружено чланство, Удружење ће уредити посебним Правилником о обављању послова заштите и остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима, уз поштовање начела да ће Удружење сваког ко у колективном саставу заштите остварује или може остварити ауторска и/или сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима примити у придружено чланство, те уз поштовање свих осталих начела колективног остваривања ауторских и сродних права.

Члан 14.

Права и обавезе придруженог члана су:

• да се придржава одредаба овог Статута и других општих аката Удружења;

• остваривање, у колективном саставу заштите и остваривања ауторских и сродних права, путем Удружења и у складу с одредбама овог Статута, других општих аката Удружења, те позитивног законодавства, своја ауторска и сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
• да буде обавештен о делатностима Удружења на подручју заштите и остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима путем Скупштине Удружења;
• уредно подмиривање чланарине коју за придружене чланове одреди Председништво Удружења.

Престанак чланства

Члан 15.

Чланство у Удружењу може престати:

1) смрћу члана;
2) својевољним иступањем из чланства, односно давањем писане изјаве о иступању из чланства.

Престанак чланства констатује Председништво Удружења.

Искључење из чланства

Члан 16.

Члан Удружења може да буде искључен из чланства:

1) због дуже неактивности члана;
2) због непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења;
3) због активности које наносе штету или су супротне утврђеним циљевима Удружења;
4) због неплаћања чланарине дуже од две године;
5) ако се његова јавна делатност коси са интересима Удружења.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Председништво. Члану се мора омогућити да се на заседању Председништва изјасни о наводима изнетим у предлогу за његово искључење.

Против одлуке Председништва незадовољна страна има право да изјави приговор Скупштини Удружења у року од 15 дана од дана пријема писане одлуке по предлогу за искључење из чланства. Одлука Скупштине је коначна.

Translate »