У складу са одредбама чл. 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 од 14.07.2009; 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закони) на Скупштини Удружења филмских уметника Србије-репрезентативног удружења у култури, одржаној дана 19.02.2019. године, у Београду, усвојен је измењен:

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

репрезентативног удружења у култури

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се односи у УДРУЖЕЊУ ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ – репрезентативном удружењу у култури (у даљем тексту Удружење) и то: назив и седиште, област остваривања циљева, циљеви, унутрашња организација, чланство, управљање, јавност рада, стручна служба, сарадња са другим удружењима и организацијама, стицање и располагање средствима, одговорност за обавезе, општи акти, статусне промене и прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Удружење филмских уметника Србије – репрезентативно удружење у култури је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, које окупља филмске уметнике са циљем да се афирмише филмска уметност тј. редитеље, сценаристе, сниматеље, аниматоре, композиторе, сценографе и костимографе из области филмске уметности који се удружују ради унапређивања српског филма и кинематографије, остваривања заједничких професионалних интереса и заштите ауторских, сродних и других законом заштићених права, као и остваривања осталих циљева утврђених овим Статутом. Удружење има статус правног лица и самостално је у правном промету, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава и закона Републике Србије, као и овог Статута. II – НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Назив Удружења је: Удружење филмских уметника Србије – репрезентативно удружење у култури. Назив Удружења на енглеском језику је: Association of Film Artists of Serbia. Скраћени назив је: УФУС. Удружење има седиште у Београду. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. Изглед и садржина печата

Члан 4.

Удружење има печат округлог облика у ком је по ободу исписано: Удружење филмских уметника Србије – репрезентативно удружење у култури – Београд, док је у средини круга исписано: УФУС. Удружење има штамбиљ са натписом: Удружење филмских уметника Србије – репрезентативно удружење у култури – Београд. III – ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА  УДРУЖЕЊА

Члан 5.

Област у оквиру које Удружење остварује своје циљеве је: развој и унапређење филмске културе, уметности и стваралаштва, унапређење и стимулисање креативног рада у области филмске уметности и остваривање појединачних и заједничких права и интереса филмских уметника, те помагање и развијање српске кинематографије и укупног филмског и аудиовизуалног стваралаштва, затим да заштити ауторска и друга права из области филмског и аудиовизуалног стваралаштва. IV – ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 6.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
 1. Доприноси развоју и унапређењу филмске културе, уметности и стваралаштва;
 2. подстиче и штити слободе уметничког стваралаштва и вредновање српског филма;
 3. делује ради остваривања и заштите права филмских и аудиовизуелних дела својих чланова у складу са Законом о ауторском и сродним правима, међународним уговорима и практичним међународним стандардима, укључујући и делатност остваривања ауторских права на филмским и аудиовизуелним делима у колективном саставу и/или индивидуално по пуномоћи;
 4. обавља послове репрезентативног Удружења према Закону о култури;
 5. подстиче стваралачку и друштвену афирмацију чланова Удружења;
 6. доприноси материјалном развоју и институционалном организовању српске кинематографије;
 7. подстиче научно, теоријско, историјско и критичко изучавање српског филма и кинематографије;
 8. остварује сарадњу са сродним уметничким удружењима у земљи и иностранству;
 9. залаже се за афирмацију и промоцију српског филма у земљи и у свету;
 10. развија културно-пословне активности у оквиру регистрованих делатности;
 11. остварује сарадњу са установама културе, филма, радија, телевизије и другим институцијама са којима чланови Удружења сарађују или у којима раде;
 12. сарађује са школама, факултетима и другим образовним институцијама на којима се изучава филмско стваралаштво и оспособљавају кадрови за бављење филмском-стваралачком праксом;
 13. обезбеђује финансијска средства неопходна за рад Удружења;
 14. покреће и активно учествује у доношењу законске регулативе везане за кинематографску производњу и статус филмског стваралаштва;
 15. води бригу о начину чувања и коришћења свих домаћих филмова који представљају историју нашег филмског стваралаштва и резултат минулог рада филмских уметника;
 16. предлаже заслужне филмске уметнике за друштвена признања, одликовања и награде.

Члан 7.

У остваривању својих циљева Удружење ће сарађивати с државним институцијама из подручја културе и интелектуалног власништва у Републици Србији, као и са свим чиниоцима развоја филмске уметности, културе и стваралаштва у земљи и иностранству те са институцијама, установама, организацијама и другим удружењима која се баве заштитом и остваривањем ауторских и сродних права. У обављању делатности остваривања и заштите ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима, а с циљем што економичнијег обављања те делатности, Удружење може склапати уговоре о блиској сарадњи с институцијама, установама, организацијама и другим удружењима. V – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 8.

Удружење је организовано кроз рад секција:
 1. Секција режисера, сценариста и композитора дугометражног филма.
 2. Секција режисера и сценариста документарног и краткометражног филма.
 3. Секција аутора анимираног филма.
 4. Секција сниматеља играног, документарног и краткометражног филма.
 5. Секција сценографа и костимографа.
Поред наведених Секција могу се образовати и регионалне секције филмских уметника према њиховом пребивалишту на територији Републике Србије. Одлуку о оснивању нових секција, спајању или укидању постојећих доноси Скупштина Удружења на основу образложеног предлога одговарајуће групације филмских уметника. Секција нема својство правног лица. VI – ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 9.

Удружење чине његови чланови. Члан Удружења може бити свако лице које се професионално бави филмском уметношћу, уколико испуњава следеће кумулативне критеријуме и мерила:
 1. да је држављанин Србије или страни држављанин са боравком у Србији и радном дозволом;
 1. да пише филмска сценарија, режира филмове, снима филмска дела, компонује музику за филмове, ствара филмску сценографију, костимографију или анимира филм;
 1. да се својом професионалном филмском делатношћу јавно потврдио;
 1. да прихвата циљеве Удружења и Статут;
 1. да је поднео одговарајућу пријаву за учлањење у Удружење и доказе о испуњавању свих кумулативних услова.

Члан 10.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на предлог Комисије за пријем у чланство Удружења и о томе обавештава подносиоца пријаве у року од 15 дана од дана доношења одлуке о пријему у чланство. Против одлуке о пријему у чланство незадовољни подносилац пријаве за пријем у чланство може да уложи приговор Скупштини Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке Председништва. Одлука Скупштине је коначна. Поступак и услови за пријем у чланство Удружења регулишу се посебним Правилником о пријему у чланство. Почасни чланови  Удружења

Члан 11.

Скупштина Удружења може доделити статус почасног члана заслужнoм појединцу, домаћeм или странoм држављанину, који je својим активностима даo изузетан допринос филмској уметности или Удружењу. Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 12.

Члан Удружења има право да:
 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. да учествује у раду матичних секција и свих других радних тела и облика деловања Удружења;
 3. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 4. да бира и буде биран у све органе Удружења;
 5. остварује, у колективном саставу заштите и остваривања ауторских и сродних права, путем Удружења и у складу с одредбама овог Статута, других општих аката Удружења, те позитивног законодавства, своја ауторска и сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
 6. да у уметничком раду и решавању питања свога друштвеног статуса користи помоћ Удружења;
 7. да учествује у доношењу планова, програма и свих других одлука од заједничког интереса;
 8. да буде обавештен о раду Удружења и извршавању утврђених задатака Удружења;
 9. да учествује у избору представника у органима Удружења и свим другим телима у кинематографији Србије у којима Удружење бира представнике;
 10. даје предлоге и мишљење о раду органа Удружења;
 11. да остварује контролу рада органа Удружења и носилаца задужења и да учествује у доношењу одлука о располагању средствима и имовином Удружења.
Члан је дужан да:
 1. својом уметничком и другом друштвеном делатношћу доприносе остваривању циљева и задатака Удружења;
 2. се придржава одредаба овога Статута, других аката, ставова и закључака Удружења;
 3. учествује у раду секција и других радних тела Удружења;
 4. плати уписнину, редовно плаћа чланарину и све друге доприносе и финансијска давања које одреди Скупштина Удружења;
 5. да се придржава одредаба које Удружење споразумно закључи са другим учесницима у кинематографији Србије или државним органима;
 6. да извршава опште задатке чланова Удружења, а посебно да испуњава обавезе које прихвати избором у органе Удружења или избором за представника Удружења.
Придружени чланови Удружења

Члан 13.

Придружени чланови Удружења могу постати филмски редитељи, сценаристи и сниматељи који нису редовни чланови, те особе које припадају струкама које су сродне струкама филмских редитеља, сценариста и сниматеља, а које јесу или могу бити носиоци ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима. Придруженим чланом Удружења може се постати само због остваривања ауторских и сродних права у колективном саставу. Примање у придружено чланство, Удружење ће уредити посебним Правилником о обављању послова заштите и остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима, уз поштовање начела да ће Удружење сваког ко у колективном саставу заштите остварује или може остварити ауторска и/или сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима примити у придружено чланство, те уз поштовање свих осталих начела колективног остваривања ауторских и сродних права.

Члан 14.

Права и обавезе придруженог члана су:
 • да се придржава одредаба овог Статута и других општих аката Удружења;
 • остваривање, у колективном саставу заштите и остваривања ауторских и сродних права, путем Удружења и у складу с одредбама овог Статута, других општих аката Удружења, те позитивног законодавства, своја ауторска и сродна права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
 • да буде обавештен о делатностима Удружења на подручју заштите и остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима путем Скупштине Удружења;
 • уредно подмиривање чланарине коју за придружене чланове одреди Председништво Удружења.
Престанак чланства

Члан 15.

Чланство у Удружењу може престати: 1) смрћу члана; 2) својевољним иступањем из чланства, односно давањем писане изјаве о иступању из чланства. Престанак чланства констатује Председништво Удружења. Искључење из чланства

Члан 16.

Члан Удружења може да буде искључен из чланства: 1) због дуже неактивности члана; 2) због непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења; 3) због активности које наносе штету или су супротне утврђеним циљевима Удружења; 4) због неплаћања чланарине дуже од две године; 5) ако се његова јавна делатност коси са интересима Удружења. Одлуку о искључењу из чланства доноси Председништво. Члану се мора омогућити да се на заседању Председништва изјасни о наводима изнетим у предлогу за његово искључење. Против одлуке Председништва незадовољна страна има право да изјави приговор Скупштини Удружења у року од 15 дана од дана пријема писане одлуке по предлогу за искључење из чланства. Одлука Скупштине је коначна. VII – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА У УДРУЖЕЊУ

Члан 17.

Органи Удружења су:
 1. Скупштина
 2. Председништво
 3. Председник
 4. Надзорни одбор
 5. Суд части
 6. Одбор за заштиту ауторских права.
Скупштина Удружења

Члан 18.

Супштина је највиши орган управљања у Удружењу филмских уметника Србије – репрезентативном удружењу у култури. Скупштину сачињавају сви чланови Удружења. У раду Скупштине могу учествовати и представници друштвених организација, државних органа, спонзора и донатора са правом учешћа у дискусији, али без права гласа и одлучивања.

Члан 19.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Скупштину сазива Председништво Удружења, достављањем писаног позива свим члановима, најмање 8 дана пре одржавања седнице Скупштине и објављивањем на званичној интернет презентацији Удружења. Позив за заседање садржи време и место одржавања седнице и предлог дневног реда. Скупштина може бити редовна и ванредна. Уз захтев за сазивање ванредне Скупштине морају се писмено образложити разлози за одржавање ванредне седнице. Председништво Удружења сазива ванредну Скупштину по службеној  дужности, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Удружења. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења пуноважног захтева за њено сазивање. Радно председништво ванредне седнице се бира из редова подносилаца иницијативе за ванредно заседање Скупштине Удружења. Уколико и након 18 (осамнаест) месеци од одржане последње редовне Скупштине Удружења, није заказана, нити одржана редовна Скупштина, Председништво Удружења или група од најмање 20 (двадесет) чланова Удружења може као посебни Организациони одбор сазвати Скупштину Удружења у складу са Статутом. У овом случају Председавајући и Радно председништво Скупштине бирају се непосредно на седници Скупштине Удружења.

Члан 20.

Скупштином руководи Радно председништво од три члана који се бирају на лицу места. О раду Скупштине води се записник. Пре почетка рада, Скупштина бира записничара и два оверача записника и врши верификацију присутних чланова, гостију и других лица и усваја се Пословник о раду Скупштине.

Члан 21.

Своје одлуке Скупштина доноси тајним гласањем или акламацијом, већином гласова. Одлуке о начину гласања доноси Скупштина на седници, акламацијом, већином гласова.

Члан 22.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова Удружења (50% плус један). Ако у време почетка одржавања Скупштине овај услов није испуњен – а позиви су уредно послати свим члановима – почетак рада Скупштине се одлаже за 30 (тридесет) минута. Након истека времена од 30 (тридесет) минута, присутни чланови чине кворум за пуноправно одлучивање. Почасни и придружени чланови могу суделовати у раду Скупштине, али без права гласа.

Члан 23.

Изборном Скупштином руководи Радно председништво од три члана који се бирају на лицу места. Поред њих бирају се записничар (који може да буде из Стручне службе Удружења),  два оверача записника и два члана за бројање гласова. Изборна Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова Удружења. Гласање је јавно, осим приликом избора Председништва и Председника Удружења, за које се гласа тајно.

Члан 24.

На Изборној Скупштини се бирају чланови Председништва Удружења и чланови осталих органа Удружења из члана 17. овог Статута. Изборе организује и спроводи Изборна комисија од три члана која се бира на почетку рада Изборне Скупштине. Кандидате за чланове Председништва и осталих органа Удружења Изборној скупштини предлажу чланови Удружења. Листе кандидата се читају на почетку рада Изборне Скупштине и могу бити мењане и допуњаване на лицу места. Када се листе кандидата утврде приступа се избору. На крају, Изборна комисија саопштава резултате избора.

Члан 25.

Скупштина Удружења доноси следеће одлуке:
 1. усваја Статут Удружења, као и измене и допуне Статута;
 2. доноси програм рада и развоја Удружења;
 3. предлаже, бира и разрешава Председника и Председништво Удружења и друге органе управљања, осим Одбора за заштиту ауторских права;
 4. разматра и усваја извештај о финансијском пословању Удружења;
 5. одлучује о удруживању у савезе и међународне организације и бира представнике у те организације и савезе;
 6. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 7. доноси одлуке о формирању трајних и и привремених органа Удружења те доношење нормативних аката о њиховом деловању;
 8. разматра извештај о раду Председништва, Председника и других органа управљања;
 9. одлучује о свим питањима од значаја за рад Удружења и његових чланова.

Члан 26.

Седнице Скупштине су јавне. Изузетно, седница Скупштине може бити сазвана без присуства јавности о чему одлуку доноси Председништво. У ванредним и ратним приликама, уколико не постоји или су битно отежани услови да већина чланова присуствује, Скупштина се не мора сазивати према роковима наведеним у овом Статуту. У таквој ситуацији, Председништво Удружења привремено обавља неопходне и неодложне функције Скупштине, с тим да је обавезно да на првој уредно одржаној седници Скупштине поднесе посебан извештај. Председништво Удружења

Члан 27.

Председништво Удружења је извршни орган Скупштине Удружења, који се стара о извршавању одлука Скупштине и о остваривању циљева Удружења. Председништво има 9 чланова. Скупштина бира Председништво Удружења, односно бира председника Председништва и 8 чланова Председништва Удружења. Мандат чланова Председништва траје три године и могу се поново бирати на исту функцију; у највише три мандата. Председништво на првој конститутивној седници из реда својих чланова бира заменика председника Удружења.

Члан 28.

Председништво има следећа права, обавезе и овлашћења:
 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке;
 5. именује и разрешава чланове Одбора за заштиту ауторских права као сталног радног тела Председништва те надзире њихов рад;
 6. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне петине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање;
 7. доноси финансијски план и завршни рачун Удружења и подноси их Скупштини Удружења;
 8. доноси Правилник о обављању послова заштите и остваривања ауторских права на филмским и аудиовизуелним делима и подноси га Скупштини Удружења на верификацију;
 9. сазива седнице Скупштине Удружења;
 10. образује комисије и радна тела за остваривање циљева и интереса Удружења;
 11. именује представнике Удружења у разним телима и организацијама;
 12. одлучује о пријему и о искључењу из чланства, у складу са одредбама Статута и Правилника о пријему у чланство;
 13. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 14. одлучује у првом степену по пријавама за повреду одредби Статута чланова Удружења;
 15. одлучује о другим питањима за која нису, законом или Стутом, овлашћени други органи Удружења.
Председништво пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Председништво може поједине одлуке донети путем гласања телефоном или електронском поштом, а те одлуке се верификују и уносе у записник на првој наредној седници Председништва. Поступак сазивања седнице, ток разматрања и доношење одлука на седницама Председништва регулише се Пословником о раду Председништва. Председник Удружења

Члан 29.

Председник Удружења представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Председник Удружења је Председник Председништва Удружења. Председник за свој рад одговара Скупштини Удружења. Председник заједно са Председништвом, руководи пословањем везаним уз делатност остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима у складу с посебним Правилником о обављању послова заштите и остваривања ауторских права на филмским и аудиовизуелним делима. Председништво Удружења бира заменика председника Удружења. Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења. Председник Удружења овлашћује лице из реда запослених да у његовом одсуству потписује документацију у име и за рачун Удружења.

Члан 30.

Председника Удружења предлаже, бира и разрешава Скупштина Удружења коју чине сви присутни чланови Удружења. Председника Удружења може да предложи и Председништво текућег мандата. Предлози кандидата се достављају Секретаријату Удружења у писаном облику, најкасније 10 дана пре одржавања редовне Изборне Скупштине Удружења. Председништво Удружења је у обавези да евидентира све пристигле предлоге, а затим и прибави изјаве предложених кандидата да прихватају кандидатуру. Коначну листу кандидата за Предсеника Удружења, Председништво доставља Радном председништву Скупштине и свим члановима Удружења присутним на Скупштини. Председника Удружења бира Скупштина тајним гласањем. Мандат Председника Удружења траје три године и може поново бити биран на ту функцију; у највише три мандата.

Члан 31.

Председник Удружења је одговоран за јавност рада Удружења. Председник обавља све послове за које је овлашћен овим Статутом и за које га овласти Скупштина и Председништво. Надзорни одбор

Члан 32.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво. Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани на ту функцију; у највише три мандата. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. Комисије Удружења

Члан 33.

Председништво Удружења саставља комисије као своја радна тела. Комисије могу бити сталне и повремене. Комисије броје 3-5 чланова и имају своје председнике.

Члан 34.

Сталне комисије су:
 • Комисија за статусна питања и пријем нових чланова;
 • Комисија за награде.
Мандат чланова сталних комисија траје три године.

Члан 35.

Одлуком о избору повремене комисије Председништво утврђује састав комисије, њен задатак и трајање њеног мандата. Суд части

Члан  36.

Суд части представља самостални орган Удружења који одлучује у случајевима када члан Удружења делује супротно нормама Кодекса професионалне етике чланова Удружења и противно циљевима и задацима Удружења.

Члан  37.

Суд части броји 3 члана, а одлучује у пуном саставу. Суд части бира свог председника из редова својих чланова. Мандат чланова Суда части је три године, с правом поновног избора; у највише три мандата.

Члан  38.

Суд части се састаје на иницијативу председника Суда части или Председништва Удружења. Председник позива чланове и доставља иницијативу за покретање поступка против одређеног члана Удружења.

Члан  39.

Суд части спроводи дисциплински поступак против члана Удружења, изриче дисциплинску меру у првом степену и стара се о извршењу изречених дисциплинских мера које су постале коначне и извршне. Одбор  за  заштиту  ауторских  права

Члан 40.

Одбор за заштиту ауторских права је стално радно тело Председништва. Одбор за заштиту ауторских права броји три члана који између себе бирају председника. Чланове Одбора за заштиту ауторских права бира Председништво из састава редовних чланова Удружења. Чланови Одбора за заштиту ауторских права могу бити чланови других тела Удружења, осим Надзорног одбора и Суда части. Мандат чланова Одбора за заштиту ауторских права траје две године и могу бити поновно бирани. Одбор за заштиту ауторских права:
 • Обавља све послове везане за делатност остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима у складу с посебним Правилником о обављању послова заштите и остваривања ауторских права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
 • прати проблематику заштите ауторских  и сродних права;
 • надзире спровођење законских и других прописа о заштити ауторских и сродних права;
 • надзире пословање везано уз делатност остваривања ауторских и сродних права на филмским и другим аудиовизуелним делима ако Удружење уговором пренесе део послова или све послове остваривања и заштите ауторских и сродних права на друго удружење или друго правно лице да га обавља у име и за рачун Удружења;
 • предлаже мере за побољшање заштите ауторских права;
 • доноси одлуке и обавља друге послове у поступку заштите ауторских права у складу с општим актима Удружења, одлукама Председништва, Председника Удружења и с посебним Правилником о обављању послова заштите и остваривања ауторских права на филмским и другим аудиовизуелним делима;
 • о свом раду подноси  извештај Председништву на његов захтев.
VIII – ЈАВНОСТ РАДА

Члан 41.

Рад Удружења је јаван. Председништво  се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења. Записници са седница Скупштине, Председништва, Надзорног одбора и радних тела и комисија Удружења се трајно чувају у архиви Удружења и доступни су члановима на увид у седишту Удружења. IX – СТРУЧНА СЛУЖБА У УДРУЖЕЊУ

Члан 42.

Стручне, административно-техничке и друге послове у Удружењу врше лица која су засновала радни однос са Удружењем, као и повремени сарадници. Лица из става 1. овог члана остварују своја права и обавезе на основу позитивних прописа у области радног законодавства, колективних уговора и нормативних аката Удружења.

Члан 43.

Наредбодавци у односу на рад Стручне службе су Председник Удружења и Заменик председника.

Члан 44.

Одлуку о организацији Стручне службе и броју запослених радника у сталном и повременом ангажовању доноси Председништво Удружења у складу са законом.

Члан 45.

Секретар Стручне службе Удружења обавља следеће послове  и задатке:
 1. представља и заступа Удружење по овлашћењу и у одсуству председника Удружења и Заменика председника Удружења;
 2. руководи радом Стручне службе Удружења;
 3. стара се о правилној примени закона, Статута и других аката Удружења;
 4. сарађује са друштвеним организацијама и државним институцијама, привредним субјектима, спонзорима и донаторима Удружења;
 5. сарађује у раду свих органа и радних тела Удружења;
 6. предлаже пријем и распоређивање радника у Стручној служби Удружења;
 7. обавља и друге послове по налогу надлежних органа Удружења.
X – САРАДЊА СА ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 46.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима филмских уметника, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења. XI – СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 47.

Удружење прибавља средства од уписнине, чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други, законом, дозвољен начин.

Члан 48.

Удружење може да обавља привредну делатност у складу са законом и статутарним циљевима. Удружење обавља привредну делатност 59.11 – производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма – која се уписује у Регистар привредних субјеката и која је у вези са статутарним циљевима Удружења и у обиму потребном за остваривање тих циљева. Удружење обавља и друге делатности које су у вези са статутарним циљевима Удружења: издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, пружање стручне, административне и техничке подршке члановима Удружења приликом реализације њихових пројеката, остале услуге рекламе и пропаганде, секретарске и преводилачке активности, остале пословне активности на другом месту напоменуте.

Члан 49.

Добит остварена обављањем делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 50.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Председништво Удружења подноси Скупштини годишње обрачуне и извештаје о активностима Удружења на усвајање. Председништво Удружења је овлашћено да надлежном државном органу, у законом прописаном року достави завршни годишњи обрачун о финансијском пословању и пре усвајања од стране Скупштине Удружења. XII – ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ УДРУЖЕЊА

Члан 51.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење као форму за незаконите или преварне сврхе. Имовина Удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева. Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Удружења, запосленима или са њима повезаним лицима. Одредбе ст. 3. и  4. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених. XIII – ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА

Члан 52.

Поред Статута који је општи акт, Удружење доноси и друге правилнике и опште акте који не могу бити у супротности са Статутом.

Члан  53.

Статут Удружења доноси и потврђује Скупштина, остала акта доноси Председништво Удружења а Скупштина верификује усвајањем извештаја.

Члан 54.

Измена и допуна Статута, односно других општих аката Удружења, врше се по поступку за њихово доношење. Иницијативу за доношење новог акта или измену постојећег може покренути Председник, Председништво или група чланова, а у складу са законом. XIV – СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 55.

Статусна промена је промена правног положаја Удружења извршена на основу одлуке Скупштине Удружења, донете тајним гласањм, двотрећинском већином присутних чланова. Статусне промене су припајање, спајање и подела Удружења. Престанак рада Удружења

Члан 56.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

Члан 57.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Музеј Југословенске кинотеке. XV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима и Закона о ауторским и сродним правима.

Члан 59.

Овај Статут ступа на снагу даном овере код надлежног органа. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи претходни Статут.

Председавајући Скупштине Удружења

Жарко Драгојевић, редитељ, с.р.

Translate »